ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2023

Годишњи извештај о пословању за 2023. годину

Извештај ревизора

Напомене уз финансијске извештаје за 2023. годину

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину

Биланс стања

Биланс успеха

Извештај о осталом резултату

Извештај о променама на капиталу

Извештај о токовима готовине

Посебни подаци

Статистички извештај