Заштита потрошача

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Т Е М Е Р И Н“ ТЕМЕРИН

Темерин, Кошут Лајоша бр. 31/1.

ПИБ: 101454977

Тел.: 021/843-666, 843-754

Број за информисање грађана и рекламације потрошача: 0800-200-770   

е-маил: office@jkptemerin.com

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОБАВЕЗИ У УЧЕСТВОВАЊУ ВАНСУДСКОГ РЕШАВАЊА ПОТРОШАЧКИХ СПОРОВА

ЈКП „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН, овим обавештава Потрошаче да смо као продавци према Закону о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 88/2021) обавезни да учествујемо у вансудском решавању потрошачких спорова пред телом за вансудско решавање потрошачких спорова, уколико Потрошач поднесе предлог за покретање поступка вансудског решавања потрошачког спора непосредно, преко поште или електронским путем Министарству надлежном за послове заштите потрошача.

Након пријема предлога за покретање поступка вансудског решавања потрошачког спора, Министарство надлежно за послове заштите потрошача га прослеђује телу које је по месту обављања вансудског решавања потрошачког спора најближе месту пребивалишта потрошача или телу за које Министарство процени да ће поступак вансудског решавања спора решити на најефикаснији и најцелисходнији начин, имајући у виду предлог потрошача (нпр. вођење поступка електронским путем, избор тела најближег боравишту потрошача и сл.).