ЈАВНИ ПОЗИВ: ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ВОДЕ У ТЕМЕРИНУ- НА ПОДРУЧЈУ ВОДОЗАХВАТА „СТАРО ЂУРЂЕВО“ ТЕМЕРИН

Ј А В Н И   П О З И В

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 350-19/2022-04
ДАНА:01.08.2022.године
Т Е М Е Р И Н

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана 63. став 2 Закона о планирању и изградњи и (“Сл.гласник РС”, бр. 79/2009, 81/2009-исправка , 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 52/2021), 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( “Сл.гласник РС”, бр.32/2019), оглашава

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА :

ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ВОДЕ У ТЕМЕРИНУ – НА ПОДРУЧЈУ ВОДОЗАХВАТА „СТАРО ЂУРЂЕВО“ ТЕМЕРИН, на катастарској парцели бр.12931/2 К.О. ТЕМЕРИН

Урбанистички пројекат израдио је Студио за архитектуру “URBING“ Темерин, Улица Новосадска бр.318, под бројем Е-12/2022 у јулу 2022.године, а подносилaц захтева је:
Инвеститор: ОПШТИНА ТЕМЕРИН, Новосадска бр.326, Темерин

Јавна презентација ће се одржати у трaјању од 7 дана, односно од 8. августа до 15. августа 2022.године .

Позивају се сва заинтересована лица, органи и организације да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику закључно са 15. августом 2022.године Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин.

Урбанистички пројекат биће изложен у холу зграде Општинске управе Темерин. У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет страници Општинске управе Темерин, www.temerin.rs/prezentacije-up-i-javni-uvidi-planova/

Евентуалне додатне информације о овом пројекту могу се добити у току Јавне презентације у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин, соба бр.30/I, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова, на телефон: 021/844-010 , контакт особа : Татјана Давидовић или Горан Грковић.

————————–

Материјал у дигиталном облику – ПДФ докуменат:

ФАБРИКА ВОДЕ ЈКП ТЕМЕРИН

————————–

Преузето са: ОПШТИНА ТЕМЕРИН