ОДНОШЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ И ДРУГОГ ОТПАДА КОНТЕЈНЕРИМА

У циљу унапређења услуге сакупљања и одношења отпада од грађана и пословних корисника, ЈКП Темерин  је набавио нове контејнере од 5 м3 за комунални отпад и отпад од рушења и грађења, а  свој возни парк обогатио специјализованим возилом – аутоподизачем, тј. камионом са надоградњом за превоз контејнера од 5 м3.

Oвим возилом и опремом смо створили могућност за пружање услуге пражњења контејнера од 5 м3 по позиву, што подразумева довожење празног контејнера на договорену адресу, његов одвоз и одлагање отпада на депонију, по цени од 5.750 дин. Контејнер се на адреси задржава најдуже 48 сати и намењен је искључиво за кућни и грађевински отпад. У контејнер није дозвољено одлагање угинулих животиња, отпада од клања и другог животињског отпада, као ни било које врсте течног, отровног, опасног и индустријског отпада.

Циљ ове услуге је да, у ситуацијама када грађани имају већу количину отпада (реновирање објеката, чишћење дворишта, тавана и сл.), омогућимо да се отпад прописно прикупи у контејнер, безбедно превезе и одложи на депонију.

За додатне информације можете се обратити:

– преко секције КОНТАКТ на сајту предузећа

– електронском поштом на office@jkptemerin.com,

– позивом бесплатне инфо линије 0800 200 770

– лично на шалтеру за рекламације у дирекцији предузећа, Кошут Лајоша 31/1