СТАРИ ПАРК У ТЕМЕРИНУ – ВРЕДНОСТ ПОСТОЈЕЋЕГ ДЕНДРОФОНДА

Стари парк у Темерину простире се на површини од 3,7ха  у непосредној близини дворца Сечењи. Парк се налази на подручју К.О. Темерин и обухвата катастарске парцеле број 4692, 4695 и 4694 и део парцеле 7161 дуж источне стране улице Народног фронта (у потезу који је ограничен ивицама парцела 4689/2 и 4696). Границу парка на истоку чини канал. Северна граница је делом затворена зиданом оградом, а делом је отворена према баштама на суседним парцелама.  Парк није ограђен с јужне стране. С југозападне стране је бетонирани плато спортског игралишта, које се налази западно од улива улице Народног фронта. Стари парк у Темерину има изузетну историјску вредност и стога ужива статус природног добра од великог значаја.

 

Валоризација, односно вредновање фонда стабала и осталог биљног материјала, урађено је 2005.год. да би 2018. године било ревидирано за потребе израде Идејног решења реконструкције парковских површина Старог парка у Темерину са припадајућом  инфраструктуром   (ПЗИ E-263/18 Studio D’ART )

 

Дендрофлору, односно фонд дрвенастих и жбунастих биљака Старог парка у Темерину, чини 30 врста, форми и варијетета, заступљених са 1078 стабала. Од тог броја четинари чине 4,17% односно 45 примерака, а лишћари 95,83% или 1033 стабла. По бројности у парку најзаступљенији је копривић, Celtis occidentalis L.  са 355 примерака што чини 32,9% од укупне количине дендролошког материјала. Оправданост за велику процентуалну заступљеност ове врсте на зеленим површинама парка треба тражити искључиво у чињеници да се ради о врсти која је у време подизања парка била егзотична, ново интродукована врста. При томе је то врста изражене изданачке активности односно добре клијавости семенског материјала који је посебно омиљен птицама и које га на тај начин разносе по простору парка. Тиме се објашњава и присутност у скоро свим деловима парка у Темерину. Даље следе још две  врсте: јасен, Fraxinus angustifolia Wahl. cа 179 примерака односно 16,6% заступљености и брест, Ulmus effusa Willd.  са 152 примерка односно 14,1%. То су врсте које такође имају јаку изданачку активност и семе које лако преносе птице и ветар, те се на тај начин шири по површини. Остале врсте заступљене су са мање од 100 па чак и 50 примерака по врсти што чини присутност  мању од 5%. Простор Старог парка у Темерину је стављен је под заштиту Закона и пре неких познатих паркова у Новом Саду и утврђен је за природну парковску вредност треће категорије. Иако је један број примерака предложен за појединачну заштиту, до данас ни један предлог заштите појединачних примерака није реализован. У том смислу се Мануелом оцењује највишом оценом 11 примерака са предлогом за заштиту. Тиме би ови примерци постали не само споменици природе, већ и маркери простора и читаву концепцију даљег развоја парка могли бисмо заснивати добрим делом и на чињеници да такви примерци постоје. Реч је о 5 примерака јасена, Fraxinus angustifolia Wahl., по два примерка храста лужњака, Quercus robur L.   и платана, Platanus acerifolia Willd.,  по једном примерку тисе, Taxus baccata L.  (једином предложеном четинару)  и јапанске софоре, Sophora japonica L.

 

При изради идејног пројекта Реконструкције прве етапе обухвата парковске површине Старог парка у Темерину са припадајућом инфраструктуром, тежило се поштовању основног концепта простора, који је обухватао формални француски врт, са орнаментним елементима и слободну пејзажну форму енглеског парка. У складу с тим, направљен је и одабир врста које ће бити унете у простор.

У међувремену је због безбедносних разлога и потреба уклоњен један број старих, сувих стабала. У овој етапи обнове старог парка биће посвећена пажња ослобађању простора од стабала која су сува и подвргавању болесних стабала третману лечења, где је то могуће. Тиме уједно отварамо површине за нове биљке и стварамо потпуно нове услове за даљи развој постојећих.

 

Аутор текста: Маја Адлешић, стручни координатор уређења Старог парка у Темерину